Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia z OC sprawcy – o czym warto wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującym prawem co do zasady poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia w ramach odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Jednak nie oznacza to, że w każdym przypadku ubezpieczyciel  pokryje wszystkie poniesione wydatki. W dużej mierze zależy to od obowiązku minimalizacji szkody nałożonego na poszkodowanego oraz wykazania związku pomiędzy skutkami wypadku a doznanym uszczerbkiem na zdrowiu czy wywołanym rozstrojem zdrowia.

Odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia – podstawa dochodzenia roszczeń.

Prawo do ubiegania się o odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia przysługuje poszkodowanemu, jeśli doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia wskutek wypadku. Kwestię tę reguluje Kodeks Cywilny, a dokładniej art. 444 § 1. Dodatkowo zobowiązany do naprawienia szkody musi pokryć koszty związane z powstałą niepełnosprawnością osoby poszkodowanej. Jeśli sprawca wypadku posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC, odpowiedzialność za likwidację szkody ponosi jego ubezpieczyciel.

Kiedy otrzymamy pełen zwrot kosztów?

Z reguły poszkodowani oczekują pokrycie wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Jednak nie zawsze otrzymamy takie środki, na jakie liczymy. Art. 361 § 1 k.c.  stanowi, że sprawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów leczenia w takim zakresie, w jakim dowiedziono istnienia związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem a pogorszeniem stanu zdrowia poszkodowanego. Towarzystwo ubezpieczeniowe analizując dokumentację medyczną zbada, czy uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia powstały wskutek przedmiotowego zdarzenia.

Bardzo często dochodzi również do zaniżenia lub odmowy wypłaty odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia w związku z obowiązkiem poszkodowanego polegającym na minimalizacji szkody. Polega on na  podejmowania takich działań leczniczych, które nie generują niepotrzebnych i nieuzasadnionych kosztów. Należy więc wykazać, że badania diagnostyczne, przeprowadzone zabiegi, podjęta rehabilitacja, stosowane leki rzeczywiście prowadzą do poprawy stanu zdrowia. Wszelkie tego typu dowody koniecznie muszą znaleźć odzwierciedlenia w dokumentacji medycznej.

Czy warto korzystać z pomocy prawników?

Uzyskanie pełnego odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia jest obwarowane przepisami prawa, które wprawdzie określają zakres roszczeń poszkodowanego, jednak  stawiają przed nim konkretne obowiązki. Kancelaria Odszkodowawcza w Kaliszu prowadzi szereg spraw dotyczących likwidacji szkód osobowych. Doświadczony zespół prawników służy pomocą na każdym etapie postępowania, reprezentując Klientów przed towarzystwem ubezpieczeniowym, jak również w procesach sądowych.